STANOVY SPOLKU PRO ZACHOVÁNÍ VALAŠSKÝCH TRADIC

NOVY_ZNAK_1

ve znění změn podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, přijatých členskou schůzí Spolku pro zachování Valašských tradic dne 19. prosince 2016.

 

 

1. NÁZEV, SÍDLO, PŮSOBNOST A DOBA TRVÁNÍ

 1. Spolek má název Spolek pro zachování Valašských tradic, zkratka SPZVT ( déle jen „spolek“)
 2. Sídlo spolku: Vsetín-Semetín; PSČ 755 01
 3. Působnost spolku: po celé ČR
 4. Spolek byl založen na dobu neurčitou

2. PRÁVNÍ POSTAVENÍ SPOLKU

 1. Spolek je právnickou osobou zapsanou ve spolkovém rejstříku vedeného KS v Ostravě, oddíl L, vložka 5091, IČ: 265 24 902
 2. Jeho statutárními orgány je jednatel

3. POSLÁNÍ, ÚČEL A CÍL SPOLKU

 1. Hlavní činností, posláním a účelem spolku je organizovat a řídit kulturní, společenské a sportovní akce v duchu valašských tradic a vytvářet prostor pro rozvoj těchto aktivit.
 2. Spolupráce s podobně zaměřenými organizacemi v ČR a zahraničí.
 3. Vedle výše uvedené hlavní činnosti může spolek vyvíjet také vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodářském využití spolkového majetku. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

4. ČLENSTVÍ

 1. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která projeví vážný zájem o činnost spolku dle bodu 3.,) a souhlasí s účelem a stanovami spolku
 2. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky členská schůze spolku
 3. Členství vzniká dnem přijetí za člena spolku a jeho písemným souhlasem se stanovami spolku.
 4. Členství ve spolku zaniká:
  • písemným oznámením člena o ukončení členství a vystoupení ze spolku
  • vyloučením člena pro hrubé porušení stanov spolku (o vyloučení člena ze spolku rozhoduje členská schůze)
  • zánikem členství pro nezaplacení členského příspěvku za příslušný rok (v případě, že člen nezaplatí řádně a včas členský příspěvek ani do 30 dnů po jeho splatnosti, členství člena ve spolku zaniká marným uplynutím této třicetidenní lhůty)
  • rozhodnutím členské schůze na základě opakovaných porušení povinností plynoucích ze stanov spolku a rozhodnutí členských schůzí spolku
  • úmrtím člena
  • zánikem spolku

5. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

 1. Práva :
  • zúčastňovat se všech akcí konaných spolkem a podílet se na činnosti spolku
  • volit a být volen do orgánů spolku
  • předkládat návrhy, podněty a připomínky k plánům činnosti spolku
  • předkládat návrhy na podporu akcí na jiných místech Valašska a ČR
  • být průběžně informován o úkolech a činnosti spolku
  • využívat slev a výhod na akcích pořádaných spolkem
  • obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi
 2. Povinnosti:
  • dodržovat stanovy spolku, rozhodnutí rady a členské schůze spolku
  • platit řádně členské roční příspěvky schválené členskou schůzí
  • aktivně se podílet na plnění cílů spolku
  • propagovat výsledky práce spolku
  • svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku
  • svým chováním a vystupováním na veřejnosti nepoškozovat dobré jméno spolku

6. ORGÁNY SPOLKU

 1. Členská schůze:
  • je nejvyšším orgánem spolku
  • schází se nejméně jedenkrát ročně
  • volí minimálně pětičlennou radu
  • schvaluje hlavní zaměření činnosti spolku, plány činnosti a rozpočet spolku
  • stanovuje výši a termín splatnosti členských příspěvků
  • schvaluje výsledek hospodaření spolku a jednání rady
 2. Rada spolku:
  • je výkonným orgánem spolku
  • volí ze svých členů starostu, jednatele a pokladníka
  • řídí činnost spolku mezi jednáními členské schůze
  • schází se dle potřeby, nejméně však jedenkrát za dva měsíce
  • vede seznam členů spolku a informuje členy spolku o záležitostech spolku
  • svolává členskou schůzi a zpracovává podklady pro její rozhodnutí
  • funkční období rady je pětileté
 3. Jednatel spolku:
  • je statutárním orgánem spolku, jedná jménem spolku a to v souladu s rozhodnutím členské schůze a rady spolku
 4. Starosta spolku:
  • Zastupuje jednatele spolku v případě, kdy je starosta pověřen jednatelem vyřízením konkrétních věcí

Všechny funkce jsou čestné, bezplatné.

7. HOSPODAŘENÍ SPOLKU

 1. Majetek sdružení vzniká:
  • z členských příspěvků
  • z výtěžků akcí pořádaných spolkem
  • z příspěvků a darů sponzorů
 2. Spolek může provádět hospodářskou činnost pouze podle platných zákonů a právních norem ČR.

8. ZÁNIK SPOLKU

 1. K zániku spolku může dojít na základě rozhodnutí členské schůze, která také rozhodne o způsobu majetkového vypořádání.
 2. K zániku spolku může dojít také dobrovolným sloučením s jiným spolkem.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Znění těchto stanov bylo schváleno mimořádnou členskou schůzí spolku konanou dne 19. prosince 2016, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 19. prosince 2016. Znění těchto stanov je účinné od 19. prosince 2016.